นายบุญลือ ศรีทองอุทัย
ประธาน กต.ตร.สภ.ลำสนธิ

พ.ต.อ.ศุภรัตน์ ธาระรูป
ผกก.สภ.ลำสนธิ

นายฉลอง โสภา
นักวิชาการปกครอง 6

พ.ต.ท.ณรงค์ อร่ามพงษ์
รอง ผกก.สส.สภ.ลำสนธิ

พ.ต.ท.ดนัย กิมสูงเนิน
รอง ผกก.สภ.ลำสนธิ

นางกุลกันยา จารุศุภกรกุล


พ.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
สวป.สภ.ลำสนธิ

นายเสงี่ยม ฝาเพี้ยม
นายก อบต.เขาน้อย

นายฉัตรมงคลชัย ใหญ่ล้บาง
กำนันตำบลเขาน้อย

ด.ต.มณี แสงสว่าง
ผบ.หมู่ สส.สภ.ลำสนธิ

นายพินิจ ตะรุสะ
ผอ.รร.บ้านกุดตาเพชร

นายสุวิทย์ ไวยศยะวรรณ์
หน.ธกส.

นายจีรพันธุ์ คัมภิรานนท์


นางเกษร วรรณมหินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 8 (หัวหน้าพยาบาล)นายวิรัตน์ เรืองรุ่งชัยกุล

นายสมเกียรติ ศุภชัยวัฒนา

นายสถิตย์ แจ่มดอน

พ.ต.ต.ธเนศวร ชาตินฤมาณ
สว.อก.สภ.ลำสนธิ


ด.ต.ปราโมทย์ แจ่มจันทร์
ผบ.หมู่ ป.สภ.ลำสนธิ

ด.ต.วินัย อินใย
ผบ.หมู่ ป.สภ.ลำสน

ธิ

 
 
 
 

 
 
 
 

มอบรางวัลดีเด่นแก่ข้าราชการตำรวจ

   
 
   
 
จัดให้มีการประชุมทุกเดือน
 
อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สภ.
1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช.ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีให้เป็นไป ตามนโยบายของ ก.ต.ช.

5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไป

    ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือ ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สน.

    หรือ กต.ตร.สภ.มอบหมาย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช.กำหนด
10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช.มอบหมาย
       
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 036 - 633387 , 036 - 633389 โทรสาร 036 - 633389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี