มวลชนสัมพันธ์
กิจกรรมสถานีตำรวจ
ทำเนียบข้าราชการตำรวจ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่


พ.ต.อ.ศุภรัตน์ ธาระรูป
ผกก.สภ.ลำสนธิ

พ.ต.ท.ดนัย กิมสูงเนิน
รอง ผกก.ปป.สภ.ลำสนธิ
พ.ต.ท.ณรงค์ อร่ามพงษ์
รอง ผกก.สส.สภ.ลำสนธิ
พ.ต.ท.สุริย ตุงคะเสน
พงส.(สบ 3)สภ.ลำสนธิ

พ.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
สวป.สภ.ลำสนธิ


พ.ต.ท.ธเนศวร ชาตินฤมาณ
สว.อก.สภ.ลำสนธิ

พ.ต.ท.ชัชพงศ์ ส้มเช้า
สว.สส.สภ.ลำสนธิ

พ.ต.ต.ณฐภมร คำแก้ว
พงส.(สบ 2)สภ.ลำสนธิ

ร.ต.ท.ทัศพล สุขไพบูลย์
พงส.(สบ 1)สภ.ลำสนธ

ร.ต.ต.พิษณุ คำนุ
รอง สวป.สภ.ลำสนธิ


พ.ต.ท.ดนัย กิมสูงเนิน
รอง ผกก.ปป.สภ.ลำสนธิ
พ.ต.ท.ธเนศวร ชาตินฤมาณ
สว.อก.สภ.ลำสนธ
ด.ต.มณี แสงสว่าง
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.บุญเลิศ ด่านปาน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ปราโมทย์ แจ่มจันทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.วินัย อินใย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ

พ.ต.ท.ดนัย กิมสูงเนิน
รอง ผกก.ปป.สภ.ลำสนธิ
พ.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
สวป.สภ.ลำสนธ
จ.ส.ต.อุทัย ตวนชัยภูมิ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.วุฒิชัย จันทร์ทองคำ
ผบ.หมู่(จร.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.ธงชัย ปลายไม้
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ

               
                    พ.ต.ท.ณรงค์ อร่ามพงษ์
                     รอง ผกก.สส.สภ.ลำสนธิ
ด.ต.อุทัย พงษ์สุวรรณ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธ
ด.ต.สุพิชัย นวลเชิด
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธ
ด.ต.ณรงค์ บุญประเสริฐ
ผบ.หมู่(ส.)สภ.ลำสนธ
ด.ต.สวอง หัสดี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ออมสิน มหาวันแจ่ม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ไพรัตน์ สำราญ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.จีระ เพ็งบุญ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธ
จ.ส.ต.สมศักดิ์ จิณะไชย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธ

                                                 
                                                                พ.ต.ท.ณรงค์ อร่ามพงษ์
                                                                รอง ผกก.สส.สภ.ลำสนธิ
                                    
                                              พ.ต.ท.ชัชพงศ์ ส้มเช้า
                                             สว.สส.สภ.ลำสนธ
ด.ต.ศิวกร มาพรม
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ณรงค์ พันธ์ไทย
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.มนตรี พันพวง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.ธานี พิทักษ์การ
ผบ.หมู่(สส.).สภ.ลำสนธิ

                           
                                   พ.ต.ท.ดนัย กิมสูงเนิน
                                   รอง ผกก.ปป.สภ.ลำสนธ
พ.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์
สวป.สภ.ลำสนธ
ร.ต.ท.พิษณุ คำนุ
รอง สวป.สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ศักดิ์ชัย มุสิกะ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ทองอยู่ สุภาติ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ถาวร นันโต
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.ชาติ โยธาดี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.โชติ ศรีใจอินทร์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.เทเวท เพ็ชรคง
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.สมนึก สุทธิกิตติรัตน์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.สมพร จันทร์กำพี้
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.จักรกฤษณ์ พิลึก
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.บุญเกื้อ เพ็งเลิศ
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.มานพ เนียมศิริ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.สมเพียร สง่าชาติ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.วิระ กองสนธิ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ด.ต.จรัส เรือนแก้ว
ผบ.หมู่(สส.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.สมเด็จ ผุยเต้า
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.อวยชัย ชัยศร
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.มังกร สุระเสียง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.วุฒิชัย สีหะวงษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.ประกาศิต วงศ์พรหม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
จ.ส.ต.เทอดศักดิ์ พูนชัย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ส.ต.อ.ดิเรก โชติราษี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ส.ต.ต.ธนฑัต จันดีวงษ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
ส.ต.ท.กฤตยาพันธ์ ทองสูงเนิน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำสนธิ
 
     
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 036 - 633387 , 036 - 633389 โทรสาร 036 - 633389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี