08-9896-0616, 0-3663-3387, 0-3663-3389   [email protected]  
 
สถิติคดีอาญา เปรียบเทียบคดีอาญา 5 กลุ่ม ในรอบ 3 ปี ( ปี พ.ศ. 2549 - 2551 )  
กลุ่มที่ 1 (คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ)  
             
ลำดับ ฐานความผิด ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551(ถึงปัจจุบัน)
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
1.1  ฆ่าเจตนา 3 2 1 - 2 2
1.2  ปล้นทรัพย์ 1 1 - - - -
1.3  ชิงทรัพย์ - - - - - -
1.4  ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - -
1.5  วางเพลิง - - - - - -
รวม 4 3 1 - 2 2
         

กลุ่มที่ 2 ( คดีประทุษร้ายต่อร่างกาย )

         
ลำดับ ฐานความผิด ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551(ถึงปัจจุบัน)
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
2.1  ฆ่าโดยเจตนา 3 1 1 - 3 2
2.2  ฆ่าโดยไม่เจตนา 1 1 - - - -
2.3  ฆ่าโดยประมาท - - - - - -
2.4  พยายามฆ่า 1 1 1 1 1 -
2.5  ทำร้ายร่างกาย 2 - 5 4 1 1
2.6  ข่มขืนกระทำชำเรา 1 - 1 1 2 1
รวม 8 3 8 6 6 4
     
กลุ่มที่ 3 (คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์)          
ลำดับ ฐานความผิด ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551(ถึงปัจจุบัน)
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
3.1  ลักทรัพย์ 7 4 7 3 3 1
3.2  วิ่งราวทรัพย์ - - - - - -
3.3  รีดเอาทรัพย์ - - - - - -
3.4  กรรโชกทรัพย์ - - - - - -
3.5  ชิงทรัพย์ - - - - - -
3.6  บาดเจ็บ - - - - - -
3.7  ไม่บาดเจ็บ - - - - - -
3.8  ปล้นทรัพย์ - - - - - -
3.9  รับของโจร - - - - - -
3.10  ทำให้เสียทรัพย์ - - - - - -
รวม 7 4 7 3 3 1
       
กลุ่มที่ 4 (คดีที่น่าสนใจ)            
ลำดับ ฐานความผิด ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551(ถึงปัจจุบัน)
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
4.1  โจรกรรมรถจักรยานยนต์ - - - - - -
4.2  โจรกรรมรถยนต์ - - - - - -
4.3  โจรกรรมโค - กระบือ - - - - - -
4.4  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - - - - -
4.5  ปล้น - ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - -
4.6  ปล้น - ชิงรถุยนต์แท๊กซี่ - - - - - -
4.7  ข่มขืนและฆ่า - - - - - -
4.8  ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - -
4.9  ฉ้อโกงทรัพย์ 2 - 3 2 1 -
4.10  ยักยอกทรัพย์ 1 - - - - -
รวม 3 - 3 2 1 -
   
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 036 - 633387 , 036 - 633389 โทรสาร 036 - 633389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี